Kvkk

ÖYKÜ YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARAFINDAN İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÖYKÜ YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta numaranız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz;

 

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

 

Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, Faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz;

 

a)Kimliğinizi teyit etme,

 

b)Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

 

c)Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

 

d)Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,

 

e)Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlaması

 

f)Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda Gerekli bilgilerin temini,

 

g)İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

 

h)Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

Söz konusu Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ÖYKÜ YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  tarafından, ÖYKÜ YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ne dâhil olan şirketler ile, ortaklarımıza, hissedarlarımıza, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil ticari faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

Okudum , anladım kabul ediyorum./  …………………………………………………………………….

AD-SOYAD / TC KİMLİK NO :   

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLDİĞİ YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Bu kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; kanunda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülükleri ve veri sorumlusunun meşru menfaati içi zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik veya fiziki yöntemlerle işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

Veri sahibi olarak sizlerin, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz hakları aşağıdaki gibidir.

 

ÖYKÜ YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

  1. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

  1. ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

ŞİKÂYET VE İLETİŞİM

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ÖYKÜ YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin Barış Mh. İzmir Yolu Cd. No:160/A Arıkanlar İş Mrk Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak, noter ya da posta vasıtasıyla ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile veya elektronik posta üzerinden info@oykuyapi.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Okudum , anladım kabul ediyorum./  …………………………………………………………………….

 

AD-SOYAD / TC KİMLİK NO :